Pakkausmateriaalit: Biomuovit

Syntyvän muoviroskan määrään halutaan puuttua ja usein ratkaisuksi voidaan ehdottaa biomuoveja. Biomuovi on käsitteenä melko haastava eikä se kerro sellaisenaan juuri mitään. Jotta voidaan määritellä biomuoveja, on ymmärrettävä kolme eri käsitettä, biopohjainen, biohajoava ja kompostoituva.

Biopohjainen muovi tarkoittaa muovia, joka valmistetaan luonnonmateriaaleista, kuten sokeriruo’osta ja tärkkelyksestä. Tämä muovityyppi voi olla osittain tai kokonaan peräisin biopohjaisista aineista. Biopohjaisten muovien määrittely jättää paljon liikkumavaraa biopohjaisen alkuperän määrään; esimerkiksi bio-PET voi sisältää vain 30 prosenttia biopohjaista materiaalia, mutta se silti luokitellaan biopohjaiseksi muoviksi. Käytössä olevissa biopohjaisissa muoveissa on useimmiten myös fossiilisia aineita. On syytä myös muistaa, ettei biopohjaisuus automaattisesti tarkoita sitä, että muovit olisivat samalla biohajoavia.

Biohajoava muovi viittaa muovin loppuvaiheen käyttäytymiseen. Tässä prosessissa erilaiset mikro-organismit hajottavat muovin, ja ihanteellisissa olosuhteissa tämä hajoaminen tuottaa hiilidioksidia, vettä ja biomassaa. Jos hajottaminen tapahtuu väärissä olosuhteissa, voi hiilidioksidin tilalla syntyä metaania. Muovin biohajoavuus riippuu eri tekijöistä, kuten ajasta ja ympäristöstä. Jos tuote määritellään biohajoavaksi, kaikkien sen osien on oltava sellaisia, että ne hajoavat tietyssä ajassa ja tietyissä olosuhteissa. Siksi näille materiaaleille tulisi aina asettaa selkeät kriteerit, joissa niiden hajoaminen tapahtuu.

Kompostoituvalla muovilla tarkoitetaan muovia, joka hajoaa joko teollisessa kompostoinnissa tai kotikompostissa. Tämän tyyppisen muovin on oltava turvallista kompostointiprosessille ja kompostin laadulle. Tämä edellyttää, että kompostoituvan muovin materiaali on biohajoavaa, eikä se saa sisältää toksisia aineita tai ylittää raskasmetalleille asetettuja raja-arvoja. Lisäksi on tärkeää määritellä selkeät kriteerit, joissa kompostoituvat muovit hajoavat. On syytä muistaa, etteivät kompostoituvat muovit välttämättä hajoa riittävän nopeasti, sillä ne tarvitsevat erittäin tehokkaat kompostointiolosuhteet. Tällöin ne joudutaan erottelemaan ja siirtämään poltettavien jätteiden joukkoon.

Euroopan komissio pyrkii selventämään biomuovien käyttöä ja niiden yhteydessä annettavia tietoja

Komissio julkaisi tiedonannon biopohjaisten, biohajoavien ja kompostoituvien muovien politiikkakehyksestä 30. marraskuuta 2022. Siinä pyritään selkeyttämään, mitä tarkoitetaan biopohjaisilla, biohajoavilla ja kompostoitavilla muoveilla, sekä korostamaan niiden todellisia myönteisiä vaikutuksia ympäristöön. Tiedonannossa painotetaan, että pelkkä ”bio” -sanana ei riitä osoittamaan materiaalin ympäristöystävällisyyttä, vaan tarvitaan tarkempaa ymmärrystä näiden muovityyppien vaikutuksista.

Tiedonanto ehdottaa seuraavaa:

Tuotteen, joka on merkitty ”biopohjaiseksi”, ”biohajoavaksi” tai ”kompostoituvaksi”, on täytettävä seuraavat keskeiset kriteerit:

Biopohjainen”: käsitettä saisi käyttää vain, jos biopohjaisen muovin tarkka ja mitattavissa oleva osuus tuotteessa on täsmennetty, jotta kuluttajat tietävät, kuinka paljon biomassaa tuotteessa on todellisuudessa käytetty. Lisäksi käytettävä biomassa on hankittava kestävästi aiheuttamatta haittaa ympäristölle. Näiden muovien raaka-aineiden hankinnassa olisi noudatettava kestävyyskriteerejä. Tuottajien olisi asetettava etusijalle orgaaniset jätteet ja jäämät.

Biohajoava”: tällaisten tuotteiden osalta olisi tehtävä selväksi, että niillä ei saa roskata ympäristöä, ja olisi täsmennettävä, kuinka kauan tuotteen biohajoaminen vie, missä olosuhteissa ja missä ympäristössä (kuten maaperässä, vedessä jne.). Tuotteita, jotka todennäköisesti aiheuttavat roskaantumista, mukaan lukien kertakäyttömuovidirektiivin soveltamisalaan kuuluvat tuotteet, ei voida väittää tai merkitä biohajoaviksi.”

Kompostoituva”: vain teollisesti kompostoituvat muovit, jotka ovat asiaa koskevien standardien mukaisia, saisi merkitä ”kompostoituviksi”. Teollisesti kompostoituvissa pakkauksissa olisi annettava ohjeet siitä, kuinka ne on käsiteltävä jätteenä. Kotikompostoinnissa kompostoituvien muovien täydellistä biohajoamista on vaikeampi saavuttaa. EU-sääntöjen soveltamisalaan kuulumattomien muovien kotikompostointia olisi harkittava vain erityisissä paikallisissa olosuhteissa viranomaisten valvonnassa ja vain jos tällaisten muovien käytöllä saavutetaan selvää lisäarvoa.

Suora lainaus:

Tiedonanto biopohjaisia, biohajoavia ja kompostoituvia muoveja koskevasta politiikkakehyksestä

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/qanda_22_7158

Lue aiheesta lisää Biomuovioppaasta:

https://www.muovipoli.fi/new-plastics-center-npc/biomateriaalitietoa/biomuoviopas/

Samankaltaiset artikkelit