Förpackningsmaterial: Bioplast

Målet är att hantera mängden plastavfall som genereras, och ofta föreslås användningen av bioplaster som en lösning. Konceptet med bioplaster är ganska komplext. För att definiera och förstå vad bioplaster innebär måste du förstå tre olika begrepp: biobaserad, biologiskt nedbrytbar och komposterbar.

Biobaserad plast menar plaster som är tillverkad av naturliga material som sockerrör, stärkelse och cellulosa. Denna typ av plast kan vara delvis eller helt gjort från biobaserade källor. Definitionen av biobaserad plast tillåter viss flexibilitet när det gäller hur mycket av plasten som måste vara från biobaserade material. Till exempel kan bio-PET innehålla endast 30 procent biobaserat innehåll och ändå klassificeras som biobaserad plast. Det är viktigt att komma ihåg att biobaserad inte automatiskt innebär att plasten är också biologiskt nedbrytbar.

Biologiskt nedbrytbar plast syftar på ett specifikt slutskede i plastens livscykel. I denna process bryts plasten ned av olika mikroorganismer, och under idealiska förhållanden producerar denna nedbrytning koldioxid, vatten och biomassa. Om nedbrytningen sker under felaktiga förhållanden kan metan produceras istället för koldioxid. Plastens biologiska nedbrytbarhet beror på olika faktorer som tid och den miljö där den är utsatt för nedbrytning. Om en produkt definieras som biologiskt nedbrytbar måste alla dess komponenter utformas för att brytas ned inom specifika tidsramar och under specifika förhållanden. Därför bör tydliga kriterier alltid fastställas för dessa material för att möjliggöra deras nedbrytning.

Komposterbar plast menar plast som bryts ned i industriell kompostering eller hemmakompostering. Vid kompostering av denna typ av plast måste den vara säker för komposteringsprocessen och den resulterande kompostens kvalitet. Detta kräver att det komposterbara plastmaterialet är biologiskt nedbrytbart och inte innehåller giftiga ämnen eller överskrider de fastställda gränserna för tungmetaller. Dessutom är det viktigt att definiera tydliga tidsramar och miljöförhållanden under vilka komposterbara plaster kan brytas ned.

Europeiska kommissionen syftar till att förtydliga användningen av bioplaster

Kommissionen släppte en kommunikation om biobaserad, biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast den 30 november 2022. Denna syftar till att klargöra definitionerna av biobaserad, nedbrytbar och komposterbar plast och betona deras faktiska positiva miljöpåverkan. Kommunikationen understryker att det inte är tillräckligt att endast använda termen ”bio” för att indikera materialets miljövänlighet; istället behövs en mer exakt förståelse av effekterna av dessa plasttyper.

Kommunikationen föreslår följande:

En produkt som är märkt som ”biobaserad”, ”biologiskt nedbrytbar” eller ”komposterbar” uppfylla följande nyckelvillkor:

För att produkten ska kunna räknas som ”biobaserad” bör den exakta och mätbara andelen biobaserad plast i produkten specificeras, så att konsumenterna vet hur mycket biomassa som faktiskt har använts i produkten. Dessutom ska den biomassa som används komma från hållbara källor, utan att skada miljön. Anskaffningen av sådan plast bör uppfylla hållbarhetskriterierna. Tillverkarna ska prioritera organiskt avfall och restprodukter.

När det gäller ”biologiskt nedbrytbara” produkter bör det klargöras att dessa inte får kastas som skräp, och det bör anges hur länge produkten behöver för att brytas ned biologiskt, under vilka förhållanden och i vilken miljö (t.ex. mark, vatten osv.). Produkter som sannolikt kommer att slängas som skräp, inklusive sådana som omfattas av direktivet om plast för engångsbruk, får inte beskrivas eller märkas som biologiskt nedbrytbara.

Som ”komposterbar” räknas bara plast som är industriellt komposterbar, och som uppfyller relevanta standarder. På förpackningar som är industriellt komposterbara ska det anges hur de ska bortskaffas. Vid hemkompostering är det svårare att uppnå fullständig biologisk nedbrytning av komposterbar plast. Hemkompostering av plast som inte omfattas av EU-reglerna bör endast övervägas mot bakgrund av särskilda lokala förhållanden under myndigheternas överinseende och under förutsättning att användningen av sådan plast har ett tydligt mervärde.

Direkt citat:

Kommunikation om politiska ramverket för biobaserad, nedbrytbar och komposterbar plast

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/qanda_22_7158

Similar Posts