Kiertotalous kohti kestävämpää talousjärjestelmää

Cirkulär ekonomi

Kontinuerlig befolkningstillväxt ökar efterfrågan på råvaror och andra resurser. Användning av naturresurser och mängden avfall som genereras årligen kommer att öka varje år. Snart tar råvaror slut. Problemen angrips med strategin för European Green Development Program, som fokuserar på att skapa en koldioxidneutral ekonomi till 2050. Detta är ett ambitiöst mål som kräver många initiativ. Målet är att begränsa användningen av naturresurser och återvända mer till planeten. Förändringen har redan börjat.

Initiativen fokuserar på de fyra viktigaste punkterna:

  • att skapa en produktpolicy som möjliggör utveckling av hållbara produkter, tjänster och affärsmodeller
  • att minska mängden avfall genom att ändra konsumtionsvanor
  • att minska mängden avfall som är redan genereras
  • att skapa en lönsam marknad för återvunna råvaror

Från en linjär ekonomisk modell till en cirkulär modell

Fram till nu har den dominerande ekonomiska modellen varit en linjär modell. Grundtanken med den linjära modellen är att material görs till produkter, produkterna konsumeras och slutligen kasseras. Denna typ av produktion är hård för miljön på grund av mängden råvaror och energi den använder. Ett stort problem är dessutom det så kallade planerade åldrandet, där produktens livslängd är begränsad och därmed tvingas konsumenten alltid köpa en ny liknande produkt.

Motsatsen till den linjära ekonomimodellen är cirkulär ekonomi. Den cirkulära ekonomin skapar ett nytt sätt att producera och konsumera produkter. Det fokuserar på hållbarhet, minska avfall och skapa ett slut system. Huvudtanken med den cirkulära ekonomin är att skapa ett system där produkter och material cirkulerar så länge som möjligt. Livscykeln för produkter behöver förlängas genom att till exempel låna, återanvända, reparera och återvinna. Allt material i produkten används igen, även om själva produkten tas ur bruk.

circular-economy-en-sv

Att gå över till en cirkulär ekonomi har många fördelar. Den viktigaste av dem är minskningen av avfall eftersom produkterna inte slängs bort efter en användning. Dessutom förbättras hållbarheten eftersom det slutna cirkulationssystemet inte är beroende av nya naturresurser och hjälper till att rädda planetens begränsade resurser. Den cirkulära ekonomin skapar också nya möjligheter för företagen. Utmaningarna med den cirkulära ekonomin är däremot bristen på information och system för insamling och återvinning av material. Utan korrekta insamlings- och återvinningssystem råder brist på återvinningsbart material.

Plan för cirkulär ekonomi

Planering av hållbara produkter har satts i centrum för EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi. Produktens miljöpåverkan kan reduceras avsevärt om det är planerat med principer av den cirkulära ekonomin. Vissa produktgrupper har prioriterats i handlingsplanen eftersom de problem de orsakar kräver omedelbar uppmärksamhet. Dessa grupper är elektronik och informations- och kommunikationsteknik, batterier och fordon, förpackningar, plast, textilier, konstruktion och byggnader samt mat, vatten och näringsämnen.

Målet för förpackningar är att år 2030 ska alla förpackningarna vara återanvändbara eller återvinningsbara. För att uppnå detta mål planerar EU att minska överförpackning och förpackningsavfall, främja skapandet av förpackningar för återanvändning eller återvinning och överväga möjligheter att förenkla förpackningsmaterial för att underlätta återvinning. Dessutom vill EU standardisera förpackningsetiketter i EU-regionen för att göra sorteringen av förpackningsavfall enklare, överväga att använda annan återvunnen plast i livsmedelsförpackningar utöver PET-plast samt minska användningen av vatten på flaska genom att öka dricksvattnet i offentliga platser.

EU har också publicerat en egen plan för hantering av plastmaterial. Eftersom mängden av plast som används har ökat och fortsätter att öka är det nödvändigt att hitta sätt att minska plastavfallet och öka användningen av återvunnen plast. Målet är att minska mikroplaster och användningen av engångsplastprodukter samt att ersätta engångsmatlådor med återvinningsbara eller återanvändbara alternativ.

Finland som pionjär inom cirkulär ekonomi

De möjligheter som den cirkulära ekonomin erbjuder har också identifierats i Finland. Finland har redan börjat främja cirkulär ekonomi 2016, då världens första nationella plan för cirkulär ekonomi publicerades. Målet är att göra Finland till ett koldioxidneutralt samhälle år 2035. Målet beaktar samma faktorer som i EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi.

Källor och vidare läsning: En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin

Similar Posts