Muovitiekartta blogi Ki-Sal

Färdplan för plast: målet är ett genombrott i den cirkulära ekonomin för plast före 2030

Finlands färdplan för plast är ett nationellt program vars huvudsakliga mål är att främja den cirkulära ekonomin för plast och uppnå betydande genombrott i Finland fram till 2030. Den första fasen av färdplanen, som lanserades 2018 och uppdateras 2022, samlar viktiga åtgärder för att minska de skadliga effekterna av plast, undvika onödig konsumtion, förbättra plaståtervinningen och hitta ersättande produkter. Åtgärderna omfattar hela plastvärdekedjan, från produktdesign till bortskaffande av plastavfall.

Färdplanen för plast är viktig för Finland eftersom den syftar till att hitta lösningar på de miljöutmaningar som plast medför och att uppmuntra till en mer hållbar användning av plast.

Minska och undvik, återvinn och ersätt

Målet är att uppnå ett genombrott för den cirkulära ekonomin i Finland senast 2030 genom följande åtgärder:

1. Minska nedskräpningen och andra miljöskador som orsakas av plast
2. Undvika onödig plastkonsumtion och främja återanvändning av plast
3. Öka återvinningen av plast och plastprodukternas återvinningsbarhet
4. Ersätta jungfrulig plast tillverkad av fossila råvaror med återvunnen plast eller hållbart producerade förnybara material

I färdplanen för plast fastställs kvantifierade mål som illustrerar vad arbetet med färdplanen för plast syftar till att uppnå. Målen är vägledande och kommer att förfinas allteftersom arbetet fortskrider. Till exempel är målet för förpackningsplast att återvinna 60 % senast 2030.

Målen i färdplanen för plast är också kopplade till mål från andra håll. Dessa inkluderar EU:s avfallsdirektiv, direktivet om plastprodukter för engångsbruk (SUP), program för cirkulär ekonomi och olika strategier. På nationell nivå har lagar och förordningar om avfall samt olika program och avtal också en inverkan på den cirkulära ekonomin för plast.

Nätverket, som samordnas av miljöministeriet, uppmuntrar till samarbete

Färdplanen för plast uppmuntrar till samarbete och involverar ett brett spektrum av aktörer, från företag till forskningsinstitut, organisationer och offentliga myndigheter. Nätverket samordnas av miljöministeriet.

Förutom miljöministeriet är de aktiva parterna i plastfärdplanen Business Finland, Livsmedelsindustriförbundet, Finsk Handel, Naturresursinstitutet, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands Näringsliv rf, Skogsindustrin rf, Plastindustrin rf, Finlands Byggindustri RT, RAKLI ry, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Cykelkraftförening rf, Finlands Förpackningstillverkare rf, Sumi Oy, Finlands miljöcentral, VTT, THL, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, Återvinningsindustriförbundet rf och WWF Finland.

Åtgärderna i färdplanen för plast påverkar företagen på många sätt. Till exempel kan förpackningsindustrin fördjupa sig i biobaserade och återvunna plaster och använda dessa alternativ för att minska behovet av att producera plaster från fossila råvaror. Att delta i arbetet med målen i färdplanen för plast kommer inte bara att bidra till den cirkulära ekonomin, utan också öppna upp nya affärsmöjligheter och marknader för företagen. Genom att göra sin del kan företagen visa ansvar och miljömedvetenhet, vilket kan förbättra deras rykte och till och med locka nya kunder, investerare och partner.

Debatten fokuserar ofta på nackdelarna med plast, t.ex. den långsamma nedbrytningen och den negativa påverkan på ekosystemen, men det är viktigt att erkänna och lyfta fram fördelarna med plast. För det första är plastförpackningar hygieniska och skyddar produkten från yttre föroreningar som bakterier och smuts. Detta ökar livsmedelssäkerheten avsevärt. Plastförpackningar kan också förlänga livsmedlens hållbarhet, vilket bidrar till att minska matsvinnet. Dessutom är plastförpackningar lättare än många andra material, vilket minskar transportkostnaderna och koldioxidavtrycket. Det är viktigt att hitta en balans mellan plastens fördelar och nackdelar, och framför allt att komma ihåg att använda och återvinna plast på ett ansvarsfullt sätt.

Källa och mer information om färdplanen för plast: https://ym.fi/muovitiekartta

Similar Posts